โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

เป็นสถานพยาบาลสัตว์เล็กที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้า ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตัวอย่าง ให้บริการโดยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ  และด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยทางสัตวบาล และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา สัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังดำเนิน ภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานทุกสัปดาห์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพของสุนัข และแมวตามหมู่บ้านและอำเภอต่าง ๆ รวมถึงบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดการอบรม ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”    ตามพระปณิธาน