วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ โดยมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยกระดับการเรียนการสอนแพทย์สู่มาตรฐานสากลเพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพขั้นสูง โดยได้เสด็จฯ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลกด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธาน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังเปิดสอนอีกหลากหลายหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศที่เป็นทั้งผู้ให้ ผู้พัฒนา และผู้รักษาแห่งอนาคต