วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นสถานอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีเป้าหมายพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การสาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผสมผสานงานวิจัยเข้าอยู่ในการศึกษาวิชาต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีค่าให้กับประเทศ สนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงวางรากฐานการจัดสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วย ๓ คณะ และ ๑ สำนักวิชา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป