หอศิลป์พิมานทิพย์

ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ เป็นสถานที่รวบรวมนิทรรศการผลงานศิลปกรรม และจิตรกรรมในฝีพระหัตถ์ อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทย โดยทรงได้รับการทูลเกล้า ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” อันมีความหมายว่า ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็น มิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง นอกจากนี้ ภายในยังได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี ห้องจัดแสดง “เลโก้” ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจ ด้วยทรงฝึกสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปกรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป