ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แบบครบวงจรตามพระปณิธาน โดยพระราชทาน นามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น ที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ครบครันทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม พร้อมเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรค ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล