โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถ เข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ” เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบ ผลิตเภสัชภัณฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย และพัฒนาผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง อาทิ ยารักษามะเร็ง กลุ่มมุ่งเป้า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตใช้ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกระดับชั้นให้เข้าถึงการรักษาด้วย ยาประสิทธิภาพสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดนำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ ในพระดำริที่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้จริง