ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน
นครชัยบุรินทร์

สถานพักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน รับสัตว์เลี้ยงไร้บ้านจากปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน สนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า