ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ ที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่นำวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศไปใช้ในการดูแลคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี และเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตตามพระปณิธาน