ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์กว้างไกล และพระวิริยะอุตสาหะ ก่อกำเนิดเป็นพระปณิธานแน่วแน่ในการจัดตั้ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยทรงนำความก้าวหน้าทางวิทยาการรักษาขั้นสูง เทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจน การพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของ โรคมะเร็ง โดยมีศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บูรณาการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ด้วย วิทยาการแพทย์ขั้นสูงมาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตบรรเทา ความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้และได้การรับรองมาตรฐาน ESMO แห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศไทย สนองพระปณิธานในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาให้สามารถ เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม