สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา ๔ รอบ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขา เคมีชีวภาพ และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น ความเกี่ยวข้องสัมพันธระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค รวมทั้งการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและ ยาชีววัตถุ เพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม