ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอาคารส่วนต่อขยายของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ ๑ เพื่อสนองพระปณิธานที่ทรงมีพระนโยบายให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พัฒนาต่อยอดขยาย การรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค นอกเหนือไปจากโรคมะเร็ง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยศูนย์การแพทย์แห่งนี้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และมีศูนย์การรักษาเฉพาะทางที่ครบวงจร ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์โรคผิวหนังและเลเซอร์