“ศาสตราจารย์สมเด็จฯ” เพียงเพชรผ่อง
“เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ” บวรวิไล
“พระเจ้าน้องนางเธอ” เลิศเลอสมัย
น้ำพระทัยงามวิเศษปกเกศชน
“กรมพระศรีสวางควัฒน” จรัสหล้า
 พระเมตตาแผ่ล้นทั่วมณฑล
“ขัตติยราชนารี” ศักดิ์ศรีผล
ไพรัชยลแซ่ซ้องเกริกก้องพระนาม
“องค์ประธานราชวิทยฯ” ประสิทธิ์ค่า
  บำรุงราษฎร์สุขนิเวศทั่วเขตคาม
ถวาย “ชนกาธิเบศร” มเหศสยาม
ทุกข์นิยามทรงบำราศแคล้วคลาดไกล
“ปัญจสัฏฐี” ศรีศก “หกสิบห้า”
 วันประสูติกุศลล้ำผ่องอำไพ
พระชันษาทีฆายุบรรลุสมัย
สถิตไทยเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประพันธ์โดย นายอร่าม อินพุ่ม

“ศาสตราจารย์สมเด็จฯ” เพียงเพชรผ่อง “เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ” บวรวิไล “พระเจ้าน้องนางเธอ” เลิศเลอสมัย น้ำพระทัยงามวิเศษปกเกศชน
“กรมพระศรีสวางควัฒน” จรัสหล้า
 พระเมตตาแผ่ล้นทั่วมณฑล
“ขัตติยราชนารี” ศักดิ์ศรีผล ไพรัชยลแซ่ซ้องเกริกก้องพระนาม
“องค์ประธานราชวิทยฯ” ประสิทธิ์ค่า

  บำรุงราษฎร์สุขนิเวศทั่วเขตคาม
ถวาย “ชนกาธิเบศร” มเหศสยาม ทุกข์นิยามทรงบำราศแคล้วคลาดไกล
“ปัญจสัฏฐี” ศรีศก “หกสิบห้า”
 วันประสูติกุศลล้ำผ่องอำไพ
พระพรรษาทีฆายุบรรลุสมัย สถิตไทยเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระปณิธานอันแน่วแน่ ก่อกำเนิด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
องค์กรในพระดำริที่นำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทยทุกคน
ให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในทุกชีวิต

 

เพียงน้ำทิพย์หยาดหยดลงลดหล้า
เพียงแพรพรรณงามระยับจับแจรง

เพียงเพชรกล้าแพรวพรายประกายแสง
เพียงทองแท่งนพคุณบุญประทาน

คือ “เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน”
เทพนารีศรีสมรเอกอรสราญ

งามจำรัสผ่องกมลชนกล่าวขาน
สูติกาลประดับหล้าคู่ฟ้างาม

พระกรณียกิจ..สัมฤทธิ์หมาย
หนึ่ง “วิทยาศาสตร์” ประเทืองรุ่งเรืองราม

เปล่งประกาย “สี่ประการ” ย่านสยาม
สองนิยาม “การแพทย์สุข” ปลอดทุกข์ภัย

ด้านที่สาม “การศึกษา” สง่าศรี
สมัญญา “สิริศิลปิน” ปิ่นไผท

“ศิลปะ” ด้านที่สี่ดนตรีสมัย
กู่เจิงได้บรรเลงเพลงระริน

สรรพศาสตร์ปราดเปรื่องเรืองเป็นเอก
“องค์ประธานราชวิทยฯ” สถิตแผ่นดิน

พระสรรเสกแก่ทวยราษฎร์ทุกศาสตร์ศิลป์
นามระบิล “ประเทศไทย” ให้ตระการ

ศูนย์วิจัย “โรคมะเร็ง” เล็งผลเลิศ
ทรงเมตตามหาชนมากผลงาน

เพื่อก่อเกิดประโยชน์ค่ามหาศาล
แผ่บุณย์บานปานน้ำทิพย์ระยิบอุรา

“วันที่สี่กรกฎ” กำหนดถึง
“จตุพิธพรชัย” ไท้เทวา

คล้ายวันซึ่งทรงสมภพบรรจบหล้า
ทูลเจ้าฟ้าฯ พระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำริ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ. จุฬาภรณ์
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หอศิลป์พิมานทิพย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

“ศาสตราจารย์สมเด็จฯ” เพียงเพชรผ่อง
“พระเจ้าน้องนางเธอ” เลิศเลอสมัย
“เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ” บวรวิไล 
น้ำพระทัยงามวิเศษปกเกศชน

“กรมพระศรีสวางควัฒน” จรัสหล้า
“ขัตติยราชนารี” ศักดิ์ศรีผล
พระเมตตาแผ่ล้นทั่วมณฑล 
ไพรัชยลแซ่ซ้องเกริกก้องพระนาม

“องค์ประธานราชวิทยฯ” ประสิทธิ์ค่า
ถวาย “ชนกาธิเบศร” มเหศสยาม
บำรุงราษฎร์สุขนิเวศทั่วเขตคาม
ทุกข์นิยามทรงบำราศแคล้วคลาดไกล

“ปัญจสัฏฐี” ศรีศก “หกสิบห้า”
พระชันษาทีฆายุบรรลุสมัย 
วันประสูติกุศลล้ำผ่องอำไพ 
สถิตไทยเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์เทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประพันธ์โดย นายอร่าม อินพุ่ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ
พระปณิธานอันแน่วแน่
ก่อกำเนิด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
องค์กรในพระดำริที่นำวิทยาการขั้นสูงและ
นวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทย
ทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี
เพื่อความเป็นเลิศในทุกชีวิต

เพียงน้ำทิพย์หยาดหยดลงลดหล้า
เพียงเพชรกล้าแพรวพรายประกายแสง
เพียงแพรพรรณงามระยับจับแจรง 
เพียงทองแท่งนพคุณบุญประทาน

คือ “เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน”
งามจำรัสผ่องกมลชนกล่าวขาน
เทพนารีศรีสมรเอกอรสราญ”    
สูติกาลประดับหล้าคู่ฟ้างาม

พระกรณียกิจ..สัมฤทธิ์หมาย 
เปล่งประกาย “สี่ประการ” ย่านสยาม
หนึ่ง “วิทยาศาสตร์” ประเทืองรุ่งเรืองราม
สองนิยาม “การแพทย์สุข” ปลอดทุกข์ภัย

ด้านที่สาม “การศึกษา” สง่าศรี
“ศิลปะ” ด้านที่สี่ดนตรีสมัย
สมัญญา “สิริศิลปิน” ปิ่นไผท 
กู่เจิงได้บรรเลงเพลงระริน

สรรพศาสตร์ปราดเปรื่องเรืองเป็นเอก   
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ค่ามหาศาล
ทรงเมตตามหาชนมากผลงาน  
แผ่บุณย์บานปานน้ำทิพย์ระยิบอุรา

“วันที่สี่กรกฎ” กำหนดถึง 
คล้ายวันซึ่งทรงสมภพบรรจบหล้า
“จตุพิธพรชัย” ไท้เทวา       
ทูลเจ้าฟ้าฯ พระองค์ “ทรงพระเจริญ”

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์