ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีในโอกาส ที่ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพันธกิจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมการวิจัย สร้าง องค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงประสานและ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมกับส่วนงานอื่นภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” และนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน ระดับสากล